“การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME) การบริหาร     การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019)”