๑. ที่มาและความสำคัญ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021)  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles)               ในภาษาไทยที่มีเนื้อหาด้านการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษาทั้งในระดับชาติ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021) ในหัวข้อ การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการในการใช้ชีวิต และการเปลี่ยนแปลงในทางด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว              ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อความเข้มแข็งในสังคมและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์                          ด้านบริหารธุรกิจ ด้านนวัตกรรมการจัดการ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และแนวทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

๒.๒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ

 

๓. หัวข้อประชุม

การประชุมนี้เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19ในมุมมองทางสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มของผู้ส่งผลงาน และภาษาที่ใช้ ดังนี้

๓.๑ กลุ่มบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ รัฐประศาสนศาสตร์

๓.๑.๒ บริหารธุรกิจ

๓.๑.๓ นวัตกรรมการจัดการ

๓.๑.๔ การบริหารการศึกษา

๓.๒ กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๓.๓.๑ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

๓.๓.๒ นิสิต นักศึกษา

 

๔. ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (The Proceedings)

เจ้าของผลงานต้อง (๑) ส่งบทคัดย่อพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (๒) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ (๓) มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด จึงครบคุณสมบัติที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยทุกฉบับจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ(Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เจ้าของบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงานการประชุมสัมมนาวิชาระดับชาติ ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลงานฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) โดยเจ้าของผลงานต้องระบุกลุ่มสาขาวิชา (เช่น การบริหารการศึกษา) (ตามที่กำหนดในหัวข้อที่ ๓.๑) และประเภทบทความ (บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย) ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ            การกำหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่เป็นงานสร้างสรรค์ของบุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หากได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) นี้ จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่ น้ำหนักคะแนน ๐.๒๐ (ระดับชาติ)

 

๕. รูปแบบของบทความ

 

ภาษาหลักที่ใช้ คือ ภาษาไทย ตัวบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัย ต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาต้องครบถ้วนและไม่ต่างกัน ทั้งนี้ ตัวบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาในบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ทั้งสองนี้ต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์อังกฤษ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word  ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้ใช้รูปแบบตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <rcim-ncame.rmutr.ac.th> ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้การกำหนดรูปแบบการอ้างอิงโดย APA 6th edition 2010 (American Psychological Association) โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <www.apa.org> คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่มีรูปแบบที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และ/หรือมีการใช้ภาษาทั้งสองไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินในแต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission)

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๑) และประเภทของบทความ ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ncame@rmutr.ac.th) ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word และ PDF ความยาวของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน ๑๕๐ คำ และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) ระหว่าง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คำ หรือ ระหว่าง ๑๐-๑๒ หน้า (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างการจัดวางและกำหนดรูปแบบเนื้อหา (Template) ของบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ <rcim-ncame.rmutr.ac.th>  ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เจ้าของผลงานเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีเจ้าของผลงานร่วมเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลงาน

ในกรณีที่ผลงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของผลงานต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอย่างน้อย หากผลงานได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้แนบสำเนาใบรับรองการผ่านการประเมิน

          ในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน และคณะทำงาน/กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุ นำเสนอผลงานด้วยตนเอง (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้) ตามวันเวลาที่กำหนด และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมจะอยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN)) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้นและตามเวลาที่ได้ระบุก่อนหน้านี้

 

๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

๙.๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักบุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ ๑,๒๐๐ บาท (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

๙.๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ ๑,๐๐๐ บาท     (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

๙.๓ ผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท

.๔ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

·       คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

·   การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

·       รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

<rcim-ncame.rmutr.ac.th> หรือที่ Email: ncame@rmutr.ac.th

·       การชำระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่บัญชี ๔๕๙๒๗๐๙๔๓ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่Email: ncame@rmutr.ac.th (กรณีต้องการรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม กรุณาแจ้งศูนย์ประสานมาที่ โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ หรือEmail: ncame@rmutr.ac.th หากไม่มีการแจ้งทางคณะทำงานฯ จะไม่มีการแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังในทุกกรณี)

·       ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

๖. บทความวิจัย/วิชาการ ที่มีคุณภาพสูง มีสิทธิ์ได้รับเลือกจากผู้ประเมินบทความให้เป็นบทความวิจัย/วิชาการดีเด่น หรือชมเชยได้

๗. ผลการพิจารณาตัดสินบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับเต็ม รวมทั้งรางวัลดีเด่นหรือรางวัลชมเชยถือเป็นที่สิ้นสุด