เปิดรับบทความ

ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 

ครั้งที่ 5  ปี 2566 (NCAME 2023)

หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการและการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”  

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566