ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
(
Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร

การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021) 

ในหัวข้อการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่ ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

เกียรติบัตรงานประชุมสัมมนาวิชาการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร
การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021)

เกียรติบัตรผู้นำเสนอบทความ

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ

เกียรติบัตรบทความดีเด่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เกียรติบัตรงานประชุมสัมมนาวิชาการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021)