ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
(
Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร

การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (NCAME 2022

ในหัวข้อ“ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

Online Oral Presentations/การนำเสนอแบบออนไลน์