ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
(
Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร

การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021) 

ในหัวข้อการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่ ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม